Proč Bernard Bolzano?

Matematik, logik, teolog a filosof italského původu Bernard Bolzano (1781-1848) byl již za svého života obdivován pro své liberální a přitom zemsky vlastenecké názory, kterými se snažil překlenout rozšiřující se nacionalizační hnutí ve střední Evropě, zejména to české a německé. 

Bolzano se tak stal symbolem českého zemského patriotismu zahrnující ve stejné míře českou, německou i židovskou část společnosti a ukládající jim stejnou zodpovědnost na správě jejich společné země (tehdy Království českého). Bolzano byl rovněž silných kritikem absolutismu doby předbřeznové, za což mu byl roku 1819 zakázán výkon veřejných funkcí. Až po smrti císaře Františka I. mu bylo umožněno publikovat. 

V letech 1841-1848 působil jako tajemník Královské české společnosti nauk, jejíž činnosti se účastnil také svými hojnými přednáškami. V tomto období vznikla také řada jeho významných matematických pojednání. Tehdy pobýval na zámcích v Těchobuzi a později v Liběchově, kde také napsal své stěžejní dílo Paradoxy nekonečna.

Bernard Bolzano zemřel roku 1848 v Celetné ulici v Praze. Jeho ostatky se nacházející na Olšanském hřbitově. 

Dějiny rozpadu mnohonárodnostních říší, válek, nacionalismu a totalitarismu 20. století ve střední Evropě nám dodnes jasně ukazují oprávněnost Bolzanova přístupu a zdůvodňují návrat k Bolzanovi jako inspiraci pro politické a společenské výzvy současné doby.

Účelem Společnosti Bernarda Bolzana, z.s. je dle spolkových stanov podporovat kritickou diskuzi o historii a současnosti středoevropských zemí a přispívat k rozvoji občanské společnosti těchto zemí. Svojí činností napomáhá k překonávání nacionálních bariér a předsudků ve vztahu k vlastní minulosti, národnostním menšinám a cizincům, zejména německy mluvícím. Spolek sdružuje občany, kteří chtějí těmto snahám napomáhat a kteří se hlásí k odpovědnosti za budoucnost Evropy.